Få betalt!

Vi hjälper dig

Betalar inte kunden, Vi hjälper dig

Skicka in ditt inkassoärende

Du kan välja hur du vill skicka in ditt inkassouppdrag till oss

Post

EFAB Inkassobolagen AB
Box 7384
187 15 TÄBY

Vill få betalt

Vanliga frågor

Nej, du måste inte skicka en påminnelse innan ett ärende går till inkasso men många gånger kan det vara att rekommendera för att behålla en god kundrelation.

Du har rätt att ta ut en lagstadgad påminnelseavgift om ni träffat avtal om det senast när skulden uppkom. Exempelvis genom att det uppgivits i offerter, prislistor, avtal eller orderbekräftelser. Du kan endast tas ut en påminnelseavgift per faktura, även om du skickat flera påminnelser.

Om du inte avtalat om annat så har du rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt Räntelagen, dvs gällande referensränta + 8 %. (Referensräntan fastställs halvårsvis genom särskilt beslut av Riksbanken).

Det räcker inte att du skrivit ut räntesatsen för dröjsmålsräntan på din faktura för att det ska anses avtalat. Du måste därför, i t ex en offert, allmänna leveransbestämmelser eller liknande ange en högre dröjsmålsränta för att den räntesatsen ska gälla.
Hur hög avtalad dröjsmålsränta man får ta ut och vart gränsen för ocker ligger finns det inga direkta regler för, utan det prövas från fall till fall men en dröjsmålsränta om 24% brukar anses som skälig.

Hos oss betalar ni ingen årsavgift eller inträdesavgift och ni får alltid 100% tillbaka av det indrivna fakturabeloppet. Vi tar inte ut någon provision på inkasserat fakturabelopp utan vi får istället den inkasserade dröjsmålsräntan samt inkasserade kostnader som provision.

I ett ärende där vi gjort allt som går och det ändå inte går att inkassera skulden, (t.ex. vid konkurs eller om det visar sig efter utmätningsförsök att kunden saknar tillgångar eller utmätningsbar inkomst), då har ni ett skydd mot höga indrivningskostnader – vår kostnadsgaranti. I ett sådant ärende reducerar vi vårt arvode till max 410 kr + moms. Utöver det tillkommer eventuella stämpelavgifter från kronofogden som vi lagt ut under ärendets gång, 300 kr för ett betalningsföreläggande och 600 kr för ett års utmätningsförsök. Viktigt att veta är att stämpelavgifter endast kan tillkomma i ärendet om ni först godkänt att ert ärende ska gå vidare till kronofogden.

Ja, absolut. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er förening eller samfällighet. När det gäller samfälligheter som vill ha betalt utefter sina uttaxerade debiteringslängder så är det ett annat upplägg än ovan .

Vid handel över gränser behövs kunskap om respektive lands lagar och kulturella skillnader.
I vissa länder kan betalningstiden vara den dubbla mot vad vi har i Sverige.
Vi har ett internationellt samarbete med lokala ombud som kan språket, lagarna och inkassorutinerna på plats. Detta har vi märkt ger bäst effekt och ni har fortfarande en kontaktperson hos EFAB som sköter allt.

Du kan kräva hur gamla fordringar du vill, men fordran får inte vara preskriberad!

Preskriptionstid mellan företag är för det mesta 10 år och preskriptionstiden mellan företag– konsument är 3 år.
Har man brutit preskriptionen genom ett preskriptionsavbrott så räknas ny tidsperiod från avbrottet.

Ett preskriptionsavbrott kan exempelvis vara en påminnelse, ett krav eller att den betalningsskyldige gör en delbetalning.

Observera att vid en eventuell rättsprocess så är det den som uppger att preskriptionsavbrott skett som har bevisbördan. Då ska det kunna bevisas att preskriptionsavbrott skett, så det räcker alltså inte att endast uppge att en betalning inkommit eller visa att man skickat en påminnelse utan det måste kunna styrkas att den som är betalningsskyldig faktiskt mottagit det som som brutit preskriptionen t.ex. genom ett rekommenderat brev med mottagningsbevis, eller att det uppvisas underlag som visar mottagen delbetalning.

När du skickar in uppdraget till oss så informerar du oss om vad kunden framfört och du bifogar samtidigt all korrespondens med din kund samt alla underlag. Om invändningen från kunden är sådan att det finns sannolika skäl för att er fordran inte är lagligt grundad eller framstår som obefogad så kan vi inte skicka ut ett inkassokrav.

När kunden bestrider eller reklamerar en vara eller tjänst, kan vi inte gå den vanliga vägen via Kronofogden utan nästa steg är då att stämma kunden i tingsrätten.

Om du inte vill stämma kunden själv så rekommenderar vi att en av våra jurister först kontaktar din kund och ser om vi inte kan lösa ärendet utan en stämning i tingsrätten, via en förlikning – det kan ofta vara den mest kostnadseffektiva vägen att gå.

Om ditt företag har en företagsförsäkring ingår ofta ett så kallat rättsskydd som kan täcka en del av dina kostnader, Observera att när det gäller tvister som understiger ett halvt prisbasbelopp (s.k. småmål) så står vardera parten generellt sett sin egen kostnad och eventuella försäkringar täcker inte den typen av tvister. I sådana fall får du tips och råd från våra jurister om en alternativ lösning, där du själv kan stämma kunden för att undvika höga ombudskostnader .

Att stämma kunden eller inte kan handla om principer och är inte alltid bara en ekonomisk fråga, utan du kanske helt enkelt vill ”markera” mot en besvärlig kund.

Vi kan inte skicka ut ett inkassokrav eller vidta åtgärder mot en kund där konkurs har inletts.

Det vi kan hjälpa er med är att göra en konkursbevakning och se till att er fordran finns med i den av tingsrätten utsedda konkursförvaltarens förteckning över fordringsägare.

Frågor kring konkurs och fordringar regleras i konkurslagen (KonkL) och i förmånsrättslagen (FRL).

Om er fordran klassas som en oprioriterad fordran i konkursboet då har ni rätt till utdelning först efter att utdelning skett till de högre prioriterade fordringarna (de med särskild eller allmän förmånsrätt enligt FRL). Oprioriterade fordringar har ”inbördes lika rätt”, och det innebär att de får samma procentuella utdelning av sin fordrans totalbelopp (18 § FRL). Det är tyvärr vanligt att det inte blir någon utdelning alls till oprioriterade fordringar och även om utdelning skulle ske så är den oftast väldigt liten. Om du skulle ha en egen skuld till företaget som inlett konkurs så rekommenderar vi dig att försöka att kvitta den mot din fordran (15 kap. 5 § KonkL). Vill du ha hjälp med att få tag i kontaktuppgifter till konkursförvaltaren?, kontakta oss så hjälper vi dig.

DB seal liten
SIGILL_SKOLD_STAENDE_STOR_SVART_TEXT liten

Vi finns här för dig!

Kontakta oss för att bli kund eller om du ska betala.