Inga årsavgifter• inkasso med Kostnadsgaranti

EFAB Inkasso– Vi hjälper dig att få betalt!

Integritetspolicy                                    

Vi värnar om din personliga integritet och du kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter inom ramen för vår inkassoverksamhet. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra gällande dina rättigheter avseende vår hantering av dina personuppgifter.

 E.F.A.B. Inkassobolagen AB, 556315-8392, är personuppgiftsansvarig och samlar in personuppgifter i syfte att driva in fordringar åt våra kunder.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, t ex namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade hos oss, behandlingen av dem följer alltid gällande dataskyddsregler men vi har också interna riktlinjer för att säkerställa våra rutiner.

Vi har erhållit dina personuppgifter antingen direkt från våra kunder, från dig eller från upplysningsbolag som t ex SYNA.

Vi använder de uppgifter som vi samlar in om dig för att ställa ut inkassokrav samt vidta andra betalningssäkrande åtgärder. I vissa fall använder vi personuppgifter för att utföra delgivningar eller konkursansökningar. Vi använder också uppgifterna i de kontakter vi har med Kronofogdemyndighet, domstol, delgivningsföretag och i enstaka fall andra myndigheter.

Dina personuppgifter registreras i ett datasystem hos oss, ingen utomstående har tillgång till systemet och dina uppgifter raderas helt inom ett år från det att din skuld är fullbetald. När dina uppgifter är raderade kan vi inte återskapa dem, vilket innebär att om du skulle behöva uppgifterna av någon anledning måste du höra av dig till oss inom ett år efter det att din skuld är fullbetald.

Vi behandlar dina personuppgifter i ett särskilt gäldenärsregister. Uppgifterna registreras i syfte att utgöra underlag när vi arbetar med inkassoärenden. De uppgifter som behandlas är namn, adress, e-post, telefon- och adressuppgifter mm. Det registreras också hur många inkassoärenden som är aktuella, vilka betalningar som gjorts och om ärendet är överlämnat till kronofogde-myndigheten eller domstol. Vi registrerar även uppgifter som du själv meddelar oss vid kontakt i ditt ärende.

Vi behandlar dina personuppgifter inom vår inkassoverksamhet med med stöd av artikel 6.1(e) i GDPR, eftersom inkasso anses vara ett allmänintresse.  I det fall du självmant lämnar känsliga personuppgifter till oss stöds sådan behandling på att du har samtyckt till behandlingen enligt artikel 9.2(a).

Vi lämnar normalt inte ut några personuppgifter till tredje man och om vi mot förmodan skulle göra det i något enstaka fall så ser vi till att dina personuppgifter skyddas även hos den utomstående parten. Vi överför inte dina personuppgifter till någon utomstående part förutom de företag som tillhandahåller de datasystem vi behöver för vår verksamhet. Kravet är alltid att utomstående part godkänner att hålla informationen konfidentiell i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med myndigheter och domstolar i syfte att fastställa och driva in din skuld. Om du har ett internationellt inkassoärende, kan vi dela dina personuppgifter med utländska inkassoombud. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med Kreditupplysningsföretag vid dementi samt IT-leverantörer: företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar. Endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla de syften som anges i denna integritetspolicy kommer behandlas av de tjänsteleverantörer vi delar personuppgifter med. Dessa leverantörer måste följa våra instruktioner för personuppgiftsbehandling och de är inte tillåtna att använda personuppgifterna för deras egna syften.

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi skyddar de känsliga uppgifter som överförs via internet via olika säkerhetssystem. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt arbete (t ex utskick av inkassokrav eller kundservice), får tillgång till dina personuppgifter. De datorer/servrar som används för att lagra personuppgifter gör det i säker miljö.

Du har när som helst rätt att begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga personuppgifter och du har också rätt att kostnadsfritt begära ett utdrag från vårt system en gång per år. Vill du ha ett utdrag så kontaktar du oss på telefon 08-544 740 30, eller så hittar du på baksidan av vårt brev till dig ett färdigt formulär för att beställa ett utdrag från oss.

Kontakta oss gärna om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt ber vi dig snarast anmäla detta till oss. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är IMY-Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi använder oss inte av cookies.